Zienswijze bestemmingsplan en vergunningen

Het ontwerp voor het bestemmingsplan Feyenoord City is klaar en ligt voor iedereen ter inzage t/m 9 april. Het bestemmingsplan bepaalt welke ontwikkelingen er in het gebied plaats mogen vinden en wat en waar er gebouwd mag worden.

Tot en met donderdag 9 april 2020, kan iedereen zijn visie of zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan voor Feyenoord City en de ontwerpbesluiten voor de landaanwinning voor het nieuwe stadion schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Het college bekijkt wat er van al die ideeën tot wijzigingen kan leiden. Pas daarna krijgt het bestemmingsplan zijn definitieve vorm en wordt het aan de gemeenteraad voorgelegd ter vaststelling.

Vanwege de coronacrisis op dit moment niet mogelijk om, zoals in de eerdere berichtgeving over het bestemmingsplan Feyenoord City staat, de ontwerpbesluitvorming op het Timmerhuis of in De Rotterdam in te zien. Mocht u het ontwerpbestemmingsplan en/of overige (ontwerp)besluitvorming “op papier” willen inzien dan kunt u, gedurende de termijn van de terinzagelegging, tot en met donderdag 9 april 2020, op werkdagen van 10 uur tot 12 uur, contact opnemen met telefoonnummer 06-10353905. Afhankelijk van de situatie, wordt dan een oplossing gezocht.

Wilt u het ontwerp bestemmingsplan en alle daarbij behorende ontwerpbesluiten lezen, kijk op www.ruimtelijkeplannen.nl of klik op de linkjes hieronder. Klik hier voor een makkelijk leesbaas iReport van het ontwerpbestemmingsplan en de milieueffectrapportage.

Zo kunt u uw zienswijze kenbaar maken:
Richt uw brief/documenten aan de Directeur van Stadsontwikkeling, R&W/Bestemmingsplannen, Postbus 6575, 3002 AN Rotterdam o.v.v. zienswijze Feyenoord City. Wilt u uw zienswijze liever mondeling toelichten dan kan ook. Belt u dan voor het maken van een telefonische afspraak 06-10353905 (maandag t/m donderdag van 9.00-12.00 uur).

Vanwege de coronacrisis is er nu de extra mogelijkheid om een zienswijze elektronisch – en dus per e-mail – in te dienen. Zienswijzen kunnen in de periode van terinzagelegging, dus t/m 9 april 2020, ook worden ingediend via het e-mailadres: stadionpark@rotterdam.nl.

Let op: de per email ingestuurde zienswijze moet de volgende gegevens bevatten wil deze in behandeling genomen kunnen worden:
Onder vermelding van: Zienswijze Feyenoord City
Uw naam, adres, plaats en uw (digitale) handtekening.   

Zienswijzen die reeds per e-mail zijn ontvangen, zijn geaccepteerd als langs elektronische weg ingediende zienswijze. Zienswijze kunnen overigens nog steeds per post of mondeling per telefoon ingediend worden, zoals in de eerdere publicatie is aangegeven.

Waar kan je een zienswijze over kenbaar maken?

Staat jouw vraag er niet bij?

Stel hier je vraag

“Hoe hoog worden de woningen langs de Stadionweg?”

Hoe zit het nou?