Gezamenlijk participatie aanpak van Feyenoord City, de Gemeente Rotterdam en Feyenoord

4 november 2019 - Verslag

Om de gestelde ambities en doelen te kunnen realiseren is een goed participatietraject van essentieel belang. Feyenoord City, de Gemeente Rotterdam en Feyenoord hebben voor het inrichten en uitvoeren van de participatie een gezamenlijke aanpak, plan en team opgesteld. Dit vanuit de overtuiging dat alleen door echt samen te werken met de diverse stakeholders en toekomstige gebruikers, het mogelijk is om een gebied te ontwerpen en te ontwikkelen dat daadwerkelijk aansluit bij de behoeften uit de omgeving.

Het project raakt velen: omwonenden, ondernemers, supporters, allerlei organisaties met een belang in het gebied, omliggende wijken, Feyenoord en de gemeente. De participatie is erop gericht om samen met deze belanghebbenden, op basis van wederzijds vertrouwen, een relatie op te bouwen. Om vervolgens structureel te werken aan het ophalen van input, verzilveren van kansen, het oplossen van zorgpunten en het creëren van draagvlak voor de ontwikkelingen. Dit geldt voor het ontwerpen, het bouwen en het uiteindelijk gebruiken van het gebied. We werken aan een stevige verbintenis met de omgeving.

Dit wordt onder andere bereikt door te werken in meerdere kleinschalige verbanden (werkgroepen). Hierin staan specifieke thema’s centraal, zoals parkeren, verkeersmanagement, MER- onderzoeken, uitwerking masterplan. Stakeholders kunnen advies en inzichten geven, elkaar helpen en de plannen beïnvloeden door hierop te reflecteren en kennis te delen. Tijdens informatieavonden worden de uitkomsten in bredere groep besproken.

De gebiedservaring die nodig is voor de gebiedsontwikkeling, wordt tevens opgehaald in de wijkgerichte bijeenkomsten en tijdens de voortgangsbijeenkomsten. Wijk/ buurt gerelateerde ontwikkelingen worden in verdiepingssessies met elkaar besproken. Door de actieve betrokkenheid van de omliggende wijken kan de waarde van de ontwikkelingen voor de wijken onderzocht worden. Dit zal komende periode alleen nog maar intensiever worden, aangezien het daadwerkelijke inrichten van het leefgebied alleen met de (toekomstige) eindgebruikers mogelijk is. Met hen en met instanties die al aansluiten bij de eindgebruikers (denk bijvoorbeeld aan Villa Zebra, Hiphophuis, Dr Wooow) zal in de volgende fase volop ingezet worden op co-creatie.

Uiteraard is ook het informeren op brede schaal nodig om ervoor te blijven zorgen dat iedereen toegang heeft tot dezelfde informatie en zelf kan beslissen wel of geen (actieve) bijdrage te leveren. We doen dit doormiddel van voorlichtingsbijeenkomsten, de website en social media. Maar trekken hierin vooral ook nauw op met de wijken om waar mogelijk aan te sluiten bij reeds geplande wijkevenementen of bijeenkomsten.

De voortgang wordt elk half jaar aan de gemeenteraad gerapporteerd en de aanpak wordt geregeld bij stakeholders getoetst en zo nodig aangepast.

Staat jouw vraag er niet bij?

Stel hier je vraag

“Hoe hoog worden de woningen langs de Stadionweg?”

Hoe zit het nou?