Downloads & documenten

Bij het ontwikkelen van de plannen voor Feyenoord City is het projectteam niet over één nacht ijs gegaan. Aan de conclusies en ramingen in de eindrapportages gingen tientallen onderzoeken door gerenommeerde vakspecialisten vooraf. In de documenten op deze pagina’s kunt u de eindrapportages en de bijlagen met de onderliggende expert-onderzoeken teruglezen.

Documentenlijst

Aanvulling Mobiliteitsrapport
Mobiliteit, bereikbaarheid en parkeren
Algemeen
Mobiliteit, bereikbaarheid en parkeren
Algemeen

De gebiedsontwikkeling Feyenoord City met een nieuw stadion aan de Maas biedt volop kansen en uitdagingen. Eén van de belangrijke uitdagingen betreft het efficiënt organiseren van de mobiliteit naar en van het nieuwe stadion. Om dat te realiseren is een mobiliteitsplan opgesteld dat voorziet in infrastructurele aanpassingen en maatregelen die het gedrag beïnvloeden. Dit mobiliteitsplan is tot stand gekomen door een participatietraject waarbij omliggende bedrijven, omwonenden, Feyenoord, stadion Feyenoord en de politie betrokken waren. In deze notitie worden de gedragsmaatregelen uit het mobiliteitsplan beter onderbouwd en toebedeeld aan specifieke doelgroepen, resulterend in een Plan van Aanpak voor een integrale benadering, waarmee het behalen van de doelstellingen dichterbij komt.

Bekijk document
Advies notitie Residential (ov)
Gebiedsontwikkeling
Haalbaarheidsstudie
Algemeen
Gebiedsontwikkeling
Haalbaarheidsstudie
Algemeen

Feyenoord City omvat 325.000 m², waarvan 180.000 m² voor woningen. Verder zijn er sportaccommodaties, winkels, hotels, horeca en publieke functies voorzien. Het woningbouwprogramma is gebaseerd op de Woonvisie Rotterdam 2030 (d.d. 1 maart 2016) van de gemeente Rotterdam. Makelaars hebben het woonaanbod getoetst op aanbod, absorptiesnelheid en prijsniveau. Dit document is de toets rapportage.

 

Bekijk document
Bouwhistorische Waardestelling De Kuip
Haalbaarheidsstudie
Overig
De Kuip
Haalbaarheidsstudie
Overig
De Kuip

De Kuip is een voetbalstadion in vol bedrijf maar ook een iconisch bouwwerk met de respectabele leeftijd van 80 jaar. Sinds 1991 is het een gemeentemonument. In 1994 is het ingrijpend gerenoveerd en kreeg het een dak boven de tribunes op de 1e en 2e ring. In het Feyenoord City-masterplan wordt het gemeentelijke monument getransformeerd in de ‘Legacy’ van Feyenoord City, met respect voor en behoud van de historische kenmerken en de potentie om nog minstens 80 jaar relevant te zijn voor Rotterdam. De ontwerpuitgangspunten van de herontwikkeling van het gemeentemonument De Kuip zijn gebaseerd op de conclusies van dit onafhankelijke rapport.

Bekijk document
Communicatie Dashboard Q3 2018
Planning en Communicatie
Algemeen
Planning en Communicatie
Algemeen

Lees hierbij het communicatie dashboard Q3 2018.

Bekijk document
Communicatie en Participatieplan
Haalbaarheidsstudie
Planning en Communicatie
Algemeen
Haalbaarheidsstudie
Planning en Communicatie
Algemeen

Feyenoord City vindt het van cruciaal belang dat omwonenden, omliggende bedrijven en uiteraard de supporters van Feyenoord zich betrokken en gehoord voelen bij de verdere ontwikkelingen. Feyenoord City nodigt deze stakeholders van harte uit om mee te denken en hun inbreng naar voren te brengen. Dit plan geeft een overzicht van deze activiteiten, die gedurende de verschillende fasen van het project nog verder vorm krijgen. Ook wordt steeds gemonitord of de verschillende communicatieactiviteiten het gewenste effect hebben. Dit plan geeft inzicht in de communicatie.

Bekijk document
Concept Masterplan OMA
Gebiedsontwikkeling
Haalbaarheidsstudie
Algemeen
Gebiedsontwikkeling
Haalbaarheidsstudie
Algemeen

In het Concept Masterplan voor Feyenoord City komen de ambities van Feyenoord en die van de stad Rotterdam samen. De ontwikkeling van een nieuw stadion wordt gecombineerd met een belangrijke structurele verbetering van een potentieel dynamisch stuk stad. Het masterplan is nadrukkelijk geen op zichzelf staande nieuwe stadionontwikkeling voor Feyenoord. Sterker nog, het nieuwe stadion moet juist de aanjager worden van een veel bredere  herontwikkeling in Rotterdam-Zuid, die in nauwe relatie staat met de rest van de stad. Dit rapport omvat het volledige concept Masterplan.

 

Bekijk document
Considerations LUSS
Haalbaarheidsstudie
Overig
Nieuw Stadion
Haalbaarheidsstudie
Overig
Nieuw Stadion

De uitgangspunten van de Base Case en de Management Case zijn getoetst en gevalideerd door diverse externe deskundigen. De uitgangspunten voor de doordeweekse publiekshoreca en de niet-voetbalevenementen zijn onderbouwd met enerzijds dit document dat een verslag is van interviews met experts. Anderzijds is de onderbouwing terug te vinden in het rapport waarin de overwegingen van stadionexploitatiemaatschappij LUSS zijn weergegeven.

Bekijk document
Inputsheets Opbrengsten Exploitatie nieuw stadion (ov)
Haalbaarheidsstudie
Overig
Nieuw Stadion
Haalbaarheidsstudie
Overig
Nieuw Stadion

De onderliggende (vertrouwelijke) financiële informatie van de exploitatie-uitgangspunten, als input verwerkt in de Business Case nieuw stadion) is in dit document weergegeven.

Bekijk document
Intentieovereenkomst Sociaal Economisch Programma Feyenoord City
Sociaal Economisch Programma
Algemeen
Sociaal Economisch Programma
Algemeen

Met de basisovereenkomst Sociaal Economisch Programma Feyenoord City zorgt Feyenoord voor een vitalisering van Zuid. Feyenoord laat met het Sociaal Economisch Programma Feyenoord City zien een substantiële bijdrage te willen leveren op het gebied van werkgelegenheid, onderwijs, sport en gezonde leefstijl. Geen voetbalclub in Nederland levert een maatschappelijke bijdrage van een dergelijke omvang.

Bekijk document
Managementsamenvatting Validatie Spelersbudget (ov)
Overig
Nieuw Stadion
Overig
Nieuw Stadion

Feyenoord heeft adviesbureau Hypercube gevraagd een validatie uit te voeren op de aannames voor het integraal spelersbudget van Feyenoord in de business case van Feyenoord City, in het bijzonder op de bijdrage uit de voorziene toename van opbrengsten van het voetbalbedrijf (Europees voetbal, sponsoring, merchandise). Dit is de samenvatting.

 

Bekijk document
Mobiliteitscontract Feyenoord City
Mobiliteit, bereikbaarheid en parkeren
Algemeen
Mobiliteit, bereikbaarheid en parkeren
Algemeen

Dit contract legt de basisafspraken vast omtrent de mobiliteit ten behoeve van Feyenoord City en is daarmee de uitwerking van de gemeentelijke voorwaarden op het vlak van mobiliteit die zijn opgenomen in de Position Paper. Het College heeft op 3 april jl. het mobiliteitscontract Feyenoord City vastgesteld.

Collegebrief over het mobiliteitscontract Feyenoord City

18bb2616 Bijlage 1 Basis Overeenkomst Mobiliteit Feyenoord City – kopie

18bb2617 Bijlage 2. Overeenkoms mobiliteit gemeente Rotterdam en Feyenoord Hoogte bonus-malus – kopie

18bb2619 Bijlage 3 Overeenkomst mobiliteit gemeente Rotterdam en Feyenoord Mijlpalen en acties

18bb2618 Bijlage 4 Overeenkomst mobiliteit gemeente Rotterdam en Feyenoord Monitoring

18bb2621 Bijlage 5 brief van Feyenoord NV Stadion Feijenoord NV en Nieuw Stadion NV over basisovereenkomst mobiliteit

Bekijk document
Mobiliteitsrapport
Haalbaarheidsstudie
Mobiliteit, bereikbaarheid en parkeren
Algemeen
Haalbaarheidsstudie
Mobiliteit, bereikbaarheid en parkeren
Algemeen

De mobiliteitsstrategie voor en de bereikbaarheid van Feyenoord City zijn gedetailleerd vastgelegd in het mobiliteitsplan, dat in oktober 2016 is opgesteld door de werkgroep mobiliteit, een samenwerking van de gemeente Rotterdam en Feyenoord. De belangrijkste uitgangspunten voor de mobiliteitsstrategie voor de korte en langere termijn zijn: • optimalisatie van de spreiding van bezoekers over de verschillende vervoerwijzen (modal split) en over het tijdstip van reizen (peakshaving); • waarborgen van de doorstroming van het hoofdwegennet; • beperken van de (parkeer)overlast in de omliggende gebieden; • waarborgen van een veilige verkeerssituatie.

Bekijk document
Notitie Capaciteit en Bezetting nieuw stadion
Haalbaarheidsstudie
Overig
Nieuw Stadion
Haalbaarheidsstudie
Overig
Nieuw Stadion

Een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van Feyenoord City is de bouw van een nieuw stadion. Voor dit onderdeel is een zelfstandige Business Case uitgewerkt. Eén van de belangrijke uitgangspunten van deze business case is de totale capaciteit. Deze notitie gaat in de op de capaciteitskeuze en alle factoren die daar een rol bij spelen.

Bekijk document
Notitie Fiscale aspecten herontwikkelde Kuip
Haalbaarheidsstudie
Investeringen en financiën
De Kuip
Haalbaarheidsstudie
Investeringen en financiën
De Kuip

Deze notitie is een samenvatting van de fiscale gevolgen die komen kijken bij de herontwikkeling van de huidige Kuip wat betreft de vennootschapsbelasting, de btw en de overdrachtsbelasting. Feyenoord City heeft dit door een extern deskundig bureau laten uitzoeken zodat hier rekening mee gehouden kan worden in de Business Case.

Bekijk document
Notitie Fiscale Grondexploitatie
Gebiedsontwikkeling
Haalbaarheidsstudie
Algemeen
Gebiedsontwikkeling
Haalbaarheidsstudie
Algemeen

De uitgangspunten voor fiscale aspecten (BTW e.d.) zijn overgenomen uit de fiscale advisering van ‘Zeker Fiscaal’. Het adviesrapport staat in deze notitie.

Bekijk document
Notitie Gevoeligheidsanalyse nieuw stadion (ov)
Haalbaarheidsstudie
Investeringen en financiën
Nieuw Stadion
Haalbaarheidsstudie
Investeringen en financiën
Nieuw Stadion

Teneinde de gevoeligheid van de uitkomsten van de business case van het nieuwe stadion voor bepaalde omzetvariabelen inzichtelijk te maken, is een aantal scenario’s opgesteld en zijn stresstests uitgevoerd. De toelichting op deze gevoeligheidsanalyse is te lezen in deze notitie.  

Bekijk document
Notitie Integrale Risico Analyse
Gebiedsontwikkeling
Haalbaarheidsstudie
Algemeen
Gebiedsontwikkeling
Haalbaarheidsstudie
Algemeen

Risicomanagement ondersteunt op een gestructureerde manier het behalen van doelstellingen en het opleveren van projectresultaten. Dit kan door risico’s expliciet te maken, beheersmaatregelen aan risico’s te koppelen en door deze beheersmaatregelen uit te voeren en deze te monitoren. Een risicoanalyse is een methode waarbij nader benoemde risico’s worden gekwantificeerd door het bepalen van de kans dat een dreiging zich voordoet en de gevolgen daarvan. Risicoanalyse is de eerste stap binnen het risicomanagementproces. Deze notitie geeft een samenvatting van de integrale risicoanalyse zoals deze is uitgevoerd in februari 2017.

Bekijk document
Notitie Investeringen, Financiën en Kasstromen (ov)
Haalbaarheidsstudie
Investeringen en financiën
Algemeen
Haalbaarheidsstudie
Investeringen en financiën
Algemeen

Hoewel er sprake is van afzonderlijke business cases voor het nieuwe stadion, de herontwikkeling van De Kuip en de grondexploitatie (GREX), bestaan er onderlinge financiële verbanden tussen deze business cases. Deze notitie licht op basis van de juridische structuur toe welke financiële stromen er zullen zijn tussen de entiteiten onderling en welke entiteiten onderdeel vormen van welke business case (BC). Een goed begrip van de samenhang is onderdeel van een goed begrip van de individuele cases, in het bijzonder de business case van het nieuwe stadion. Deze heeft een financiële relatie met zowel Stadion Feijenoord NV, Feyenoord Rotterdam NV en de GREX. Op basis van een goed begrip van de financiële relaties van de BC Stadion Feijenoord NV, beschrijft deze notitie verder in nader detail de uitgangspunten van de bouw- en investeringskosten en financieringsstructuur van het nieuwe stadion, inclusief de zogenaamde waterval.

 

Bekijk document
Notitie Locatiekeuze en vernieuwbouw
Haalbaarheidsstudie
Overig
Nieuw Stadion
Haalbaarheidsstudie
Overig
Nieuw Stadion

Ter voorbereiding op de bestuurlijke en politieke besluitvorming is een proces gestart dat in eerste instantie heeft geleid tot een locatiekeuze voor het nieuwe stadion. De keuze is gemaakt tussen drie locaties die in de concept-gebiedsvisie Stadionpark zijn aangegeven: Stadion-driehoek The Triangle; Veranda West The Strip; Veranda Oost The Bridge. Dit rapport is een samenvatting van de studie.

Bekijk document
Notitie Onderbouwing Publiekscatering
Haalbaarheidsstudie
Overig
Nieuw Stadion
Haalbaarheidsstudie
Overig
Nieuw Stadion

Een deel van de groei in horecaomzet wordt gegenereerd uit extra publieksruimten. In de huidige situatie kan door ruimtegebrek niet worden ingespeeld op de gebleken behoefte bij een flink deel van de bezoekers. Zij willen voor en na de wedstrijd warm en droog verblijven in een ruimte waar je ook iets kunt eten en drinken. In het Feyenoord City Stadion kan dit wel. In dit document is de geprognotiseerde groei nader toegelicht.

Bekijk document
Notitie Onderbouwing Stadionbezoek
Toeristisch bezoek
Nieuw Stadion
Toeristisch bezoek
Nieuw Stadion

De iconische waarde, hoogte, ligging en bereikbaarheid van het stadion, een toe te voegen attractie, actieve samenwerkingen met bus- en stadstouroperators, en niet in de laatste plaats het jaar in jaar uit stijgende aantal toeristen in Rotterdam, zullen ertoe leiden dat het aantal rondleidingen ten minste op hetzelfde niveau komt als de Euromast. Een gedetailleerde uitwerking van de uitgangspunten is weergegeven in deze notitie.

Bekijk document
Notitie Parkeerbalans
Haalbaarheidsstudie
Mobiliteit, bereikbaarheid en parkeren
Algemeen
Haalbaarheidsstudie
Mobiliteit, bereikbaarheid en parkeren
Algemeen

Voor het parkeren binnen Feyenoord City is een aparte parkeerexploitatie opgesteld. De financiële resultaten van deze exploitatieopzet zijn verwerkt in de grondexploitatie van Feyenoord City. Een inhoudelijke toelichting is opgenomen in dit rapport.

Bekijk document
Notitie Planning
Haalbaarheidsstudie
Planning en Communicatie
Algemeen
Haalbaarheidsstudie
Planning en Communicatie
Algemeen

In samenspraak met de gemeente Rotterdam is een eerste planning opgesteld voor de realisatie van Feyenoord City Fase 1, met als leidend onderdeel het nieuwe stadion. Dit document bevat een toelichting op de planning.

Bekijk document
Notitie Quick Scan DPO
Commercieel programma
Haalbaarheidsstudie
Algemeen
Commercieel programma
Haalbaarheidsstudie
Algemeen

Het commerciële programma (bestaande uit sportaccommodaties, winkels, hotels, horeca) is getoetst aan de hand van (Markt) Behoefte Retail & Leisure Feyenoord City (d.d. 28 September 2016) van Bureau Stedelijke Planning. Dit document geeft de conclusies weer.

 

Bekijk document
Notitie Randvoorwaarden Feyenoord City
Haalbaarheidsstudie
Overig
Algemeen
Haalbaarheidsstudie
Overig
Algemeen

Het nieuwe stadion past op de huidige locatie binnen de randvoorwaarden van onder andere Rijkswaterstaat, Havenbedrijf, Rotterdam en ProRail. Ook kunnen de locatie-voorwaardelijke aspecten op het gebied van externe veiligheid en ondergrondse infrastructuur worden ingepast. Dit document geeft een toelichting hierop.

Bekijk document
Notitie Stichtingskostenraming
Haalbaarheidsstudie
Investeringen en financiën
Nieuw Stadion
Haalbaarheidsstudie
Investeringen en financiën
Nieuw Stadion

De stichtingskosten – oftewel de totale investering voor het nieuwe stadion Feyenoord – zijn bepaald door Royal Haskoning DHV, op basis van het door OMA opgestelde concept masterplan. De toelichting op stichtingskostenramingen zijn te lezen in dit document.

Bekijk document
Onderzoek Bepaling Horecabezoekers zonder Strip zuid (ov)
Haalbaarheidsstudie
Toeristisch bezoek
Nieuw Stadion
Haalbaarheidsstudie
Toeristisch bezoek
Nieuw Stadion

In het hoofdrapport haalbaarheidsstudie van november 2016 (zie bovenstaand document)  heeft Van Spronsen & Partners het aantal geprognotiseerde horecabezoekers van Feyenoord City gevalideerd, gespecifieerd naar bezoek aan enerzijds het nieuwe stadion en anderzijds het Strip/Kuip-gebied. Indien de Strip niet gerealiseerd wordt, heeft dit een impact op het aantal horecabezoekers in het gebied. Daarnaast zal het ontbreken van de Strip een negatief effect hebben op de aantrekkelijkheid en uniciteit van het hele gebied, waardoor er ook minder doelbezoek voor de horeca specifiek verwacht kan worden. Dit rapport geeft een samenvatting van het onderzoek dat Van Spronsen en Partners heeft gedaan naar het te verwachten aantal bezoekers bij het niet gereed komen van de Strip.

Bekijk document
Onderzoek Bepaling toeristische bezoeker nieuw stadion (ov)
Haalbaarheidsstudie
Toeristisch bezoek
Nieuw Stadion
Haalbaarheidsstudie
Toeristisch bezoek
Nieuw Stadion

Bij de ontwikkeling van de plannen voor Feyenoord City zijn aannames gedaan voor de verwachte bezoekersaantallen voor tours, sightseeing (architectuur, uitzichtpunt) en een attractie in het stadion. Deze bezoekersaantallen dienden gevalideerd te worden. Voor de uitvoering hiervan is Van Spronsen & Partners benaderd. Dit rapport geeft een samenvatting van deze validatie en de conclusies ervan.

Bekijk document
Onderzoek Validatie Commerciële Ambities Units en Seats (ov)
Haalbaarheidsstudie
Overig
Nieuw Stadion
Haalbaarheidsstudie
Overig
Nieuw Stadion

Feyenoord wil met het nieuwe stadion in Feyenoord City op grond van haar omvangrijk verzorgingsgebied toekomende plaats in het nationale en internationale voetballandschap opeisen. Feyenoord heeft Hypercube gevraagd een oordeel uit te spreken over de commerciële haalbaarheid van de geprognotiseerde opbrengsten uit business units en business seats. De resultaten van de analyse staan in dit document.

Bekijk document
Onderzoek Validatie horeca omzet doordeweeks nieuw stadion
Haalbaarheidsstudie
Overig
Nieuw Stadion
Haalbaarheidsstudie
Overig
Nieuw Stadion

De uitgangspunten van de Base Case en de Management Case zijn getoetst en gevalideerd door diverse externe deskundigen. De uitgangspunten voor de doordeweekse publiekshoreca en de niet-voetbalevenementen zijn onderbouwd met enerzijds dit document dat een verslag is van interviews met experts. Anderzijds is de onderbouwing terug te vinden in het rapport waarin de overwegingen van stadionexploitatiemaatschappij LUSS zijn weergegeven.

Bekijk document
Organigram Juridische Structuur
Haalbaarheidsstudie
Overig
Nieuw Stadion
Haalbaarheidsstudie
Overig
Nieuw Stadion

In het kader van de wens om een nieuw stadion te ontwikkelen, heeft Feyenoord (Stadion en BVO) zich gebogen over de samenwerking tussen Stadion NV/Nieuw Stadion en de BVO. De samenwerking tussen Stadion NV en BVO krijgt vorm in een Service VOF. Via de Service VOF gaan beide partijen (veelal commerciële) activiteiten voor rekening en risico van de nieuwe stadion BV uitvoeren. Om de risico’s zoveel mogelijk in te perken, zullen Nieuw Stadion en de BVO elk een nieuwe dochtervennootschap (BV) oprichten die als vennoot in de Service VOF optreedt. 

Bekijk document
Planning op hoofdlijn
Haalbaarheidsstudie
Planning en Communicatie
Algemeen
Haalbaarheidsstudie
Planning en Communicatie
Algemeen

In samenspraak met de gemeente Rotterdam is een eerste planning opgesteld voor de realisatie van Feyenoord City Fase 1, met als leidend onderdeel het nieuwe stadion. Dit document bevat een planningsoverzicht (op hoofdlijnen).

 

Bekijk document
Privacyverklaring Feyenoord City
Participatie
Planning en Communicatie
Algemeen
Participatie
Planning en Communicatie
Algemeen

Eind mei 2018 treedt de nieuwe privacywetgeving, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking. Wilt u lezen hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens? Bekijk dan ons privacystatement.

Bekijk document
Quick Scan DPO
Commercieel programma
Haalbaarheidsstudie
Algemeen
Commercieel programma
Haalbaarheidsstudie
Algemeen

Dit document omvat de toets rapportage van Bureau Stedelijke Planning.

 

Bekijk document
Rapport aanvulling Haalbaarheidsstudie Feyenoord City (mrt 2017)
Haalbaarheidsstudie
Algemeen
Haalbaarheidsstudie
Algemeen

 

De Aanvulling Haalbaarheidsstudie van maart 2017 is opgesteld naar aanleiding van vragen bij de drie technische sessies met de gemeenteraad Rotterdam en bij de eerste behandeling in de commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte.

Zou Feyenoord City haalbaar zijn of niet? Op 21 november 2016 kwam het Feyenoord City-team met een helder antwoord, in de vorm van een rapport van de haalbaarheidsstudie naar de kans van slagen van de plannen. Een aanvulling op het rapport verscheen in maart 2017. Conclusie van beide studies: ja, Feyenoord City heeft een goede kans van slagen. De plannen, keuzes, planningen, ramingen en genoemde effecten in het rapport zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek door experts.

 

 

Bekijk document
Rapport Grondexploitatie Feyenoord City
Gebiedsontwikkeling
Haalbaarheidsstudie
Algemeen
Gebiedsontwikkeling
Haalbaarheidsstudie
Algemeen

Dit rapport geeft de kosten en opbrengsten weer van de integrale grondexploitatie (fase 1+2 en 3).

Bekijk document
Rapport Haalbaarheidsstudie Feyenoord City (nov 2016)
Haalbaarheidsstudie
Algemeen
Haalbaarheidsstudie
Algemeen

Zou Feyenoord City haalbaar zijn of niet? Op 21 november 2016 kwam het Feyenoord City-team met een helder antwoord, in de vorm van een rapport van de haalbaarheidsstudie naar de kans van slagen van de plannen. Een aanvulling op het rapport verscheen in maart 2017. Conclusie van beide studies: ja, Feyenoord City heeft een goede kans van slagen. De plannen, keuzes, planningen, ramingen en genoemde effecten in het rapport zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek door experts.

Bekijk document
Rapport Sociaal Maatschappelijk Programma
Haalbaarheidsstudie
Sociaal Economisch Programma
Algemeen
Haalbaarheidsstudie
Sociaal Economisch Programma
Algemeen

Feyenoord City zet Rotterdam letterlijk en figuurlijk in beweging. Duurzame, maatschappelijke impact op Rotterdam en Rotterdam- Zuid is één van de belangrijkste uitgangspunten voor het plan. Feyenoord City is niet alleen een stedenbouwkundig maar vooral ook een maatschappelijk plan. Dit rapport is een samenvatting van dit plan.

Bekijk document
Stressscenario Overzichten nieuw stadion (ov)
Haalbaarheidsstudie
Investeringen en financiën
Nieuw Stadion
Haalbaarheidsstudie
Investeringen en financiën
Nieuw Stadion

Teneinde de gevoeligheid van de uitkomsten van de business case van het nieuwe stadion voor bepaalde omzetvariabelen inzichtelijk te maken, is een aantal scenario’s opgesteld en zijn stresstests uitgevoerd. De uitkomsten van de stresstests zijn opgenomen in dit stressscenario overzicht.

Bekijk document
Verslag Expert Interview
Haalbaarheidsstudie
Overig
Nieuw Stadion
Haalbaarheidsstudie
Overig
Nieuw Stadion

De uitgangspunten van de Base Case en de Management Case zijn getoetst en gevalideerd door diverse externe deskundigen. De uitgangspunten voor de doordeweekse publiekshoreca en de niet-voetbalevenementen zijn onderbouwd met enerzijds dit document dat een verslag is van interviews met experts. Anderzijds is de onderbouwing terug te vinden in het rapport waarin de overwegingen van stadionexploitatiemaatschappij LUSS zijn weergegeven.

Bekijk document
Verslag van gesprek op 11 april 2018 met Ondernemersvereniging Veranda over samenwerking
Participatie
Algemeen
Participatie
Algemeen

Tijdens dit overleg is gesproken over het mobiliteitscontract en de samenwerking. Er zijn concrete afspraken gemaakt over de verbetering van de samenwerking en over de onderwerpen voor participatie. Een vervolg overleg is gepland voor 25 april 2018.

Bekijk document
Verslag van gesprek op 16 april 2018 over MER onderzoeken in de Schuttevaer
Participatie
Algemeen
Participatie
Algemeen

Tijdens dit overleg is de onderzoeksopzet besproken van de waterondezoeken. Er is input geweest van de bewoners van de Schuttevaer en de omgeving op de onderzoeken en de lokale situatie. Wanneer de onderzoeksresultaten bekend zijn komt er een vervolg overleg, naar verwachting zal dit nog voor de zomer zijn.

Bekijk document
Verslag van regulier overleg op 14 maart 2018 Veranda met de BBV, OVS, Gemeente en Feyenoord City
Participatie
Algemeen
Participatie
Algemeen
Bekijk document
Visie participatie Stadionpark en Feyenoord City
Participatie
Algemeen
Participatie
Algemeen

In deze visie geven we weer hoe we als Stadionpark en Feyenoord City naar participatie kijken en hoe we dit een stevige plek geven in de verdere ontwikkeling en uitrol van de plannen voor het gebied en het nieuwe stadion.

Bekijk document
Voortgangsrapportage Mobiliteit
Mobiliteit, bereikbaarheid en parkeren
Algemeen
Mobiliteit, bereikbaarheid en parkeren
Algemeen

De gebiedsontwikkeling Feyenoord City met een nieuw stadion aan de Maas biedt volop kansen en uitdagingen. Eén van de belangrijke uitdagingen betreft het efficiënt organiseren van de mobiliteit naar en van het nieuwe stadion. Om dat te realiseren is een mobiliteitsplan opgesteld dat voorziet in infrastructurele aanpassingen en maatregelen die het gedrag beïnvloeden. Dit mobiliteitsplan is tot stand gekomen door een participatietraject waarbij omliggende bedrijven, omwonenden, Feyenoord, stadion Feyenoord en de politie betrokken waren. In deze notitie worden de gedragsmaatregelen uit het mobiliteitsplan beter onderbouwd en toebedeeld aan specifieke doelgroepen, resulterend in een Plan van Aanpak voor een integrale benadering, waarmee het behalen van de doelstellingen dichterbij komt.

Bekijk document