Intensief onderzoek naar de effecten van gebiedsontwikkeling

30 april 2019 - Nieuwsbericht

Met behulp van een milieueffectrapport worden de positieve en negatieve milieugevolgen van stedelijke ontwikkeling op de omgeving onderzocht. Denk daarbij aan de effecten op het verkeer en de geluids- en lucht kwaliteit. Door alle mogelijkheden en bijbehorende gevolgen in kaart te brengen, worden de beste keuzes gemaakt.

Monique Lammens, coördinator MER en bestemmingsplan van projectbureau Feyenoord City: “We vinden het belangrijk dat Feyenoord City een multifunctioneel gebied wordt en dat de ruimtelijke kwaliteit met sprongen vooruit gaat. Met de mogelijkheden die de stedelijke ontwikkeling binnen Feyenoord City biedt, kan het nieuwe stadion straks breed benut worden. Natuurlijk voor mooie voetbalwedstrijden van onze favoriete club, maar ook voor concerten, congressen, evenementen en ander dagelijks bezoek. Bij gebiedsontwikkelingen van deze omvang, geldt de wettelijke verplichting om een milieueffectrapport op te stellen. Feyenoord City heeft RHDHV opdracht gegeven de benodigde onderzoeken uit te voeren en deze in het MER te laten landen. Ik verzorg de aansturing van deze onderzoeken en de afstemming met het bestemmingsplan dat door Rho (adviseurs voor leefruimte) wordt opgesteld. De Gemeente Rotterdam zal uiteindelijk oordelen over het MER en bestemmingsplan en dit in procedure brengen.”

Effecten op de omgeving
“Feyenoord City onderzoekt met behulp van zo’n MER de milieugevolgen van deze stedelijke ontwikkeling op de omgeving. De MER-studie is heel breed, denk hierbij bijvoorbeeld aan verkeer-, geluid- en luchtkwaliteit, maar ook aan effecten op de ruimtelijke kwaliteit en wind- en schaduwhinder van hoogbouw. In de MER-studie benoemen we alle effecten op de omgeving, zowel de positieve als de negatieve effecten. Er zijn verschillende manieren om het gebied in te vullen en vorm te geven met verschillende gevolgen voor de omgeving. Deze gevolgen brengen wij in kaart. Zo kunnen we de mogelijkheden afwegen en gezamenlijk tot de beste keuzes komen. Plaatsen we bijvoorbeeld een woontoren pal naast het stadion of het spoor; wat zijn dan de risico’s op geluidsoverlast? Is dit wel goed te combineren of kunnen we daar beter iets anders plaatsen? Ook bekijken we hoe we het gebied mooier kunnen maken met nieuwe wandel- en fietsverbindingen en meer groen, dit in het kader van een gezonde en klimaatbestendige leefomgeving.

Planning
“We hebben zojuist een conceptversie van het milieueffectrapport en het bestemmingsplan afgerond. Als eerste stap in deze formele procedure worden de plannen bij onder meer andere overheden getoetst. Tegelijkertijd kijkt de Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas hoe zij de eerste fase gaan vormgeven en werkt de architect OMA door aan het definitieve ontwerp van het stadion en het masterplan. De uitkomsten hiervan verwerken wij in een nieuwe versie van het MER en bestemmingsplan dat na de zomer gereed is. Daarna volgt de volgende formele stap en wordt alles ingediend bij de gemeente. De gemeente bepaalt vervolgens of de plannen ter inzage gelegd kunnen worden. Naar verwachting worden de plannen begin volgend jaar ter inzage gelegd en kan iedereen hierop reageren door een zienswijze in te dienen.”

Staat jouw vraag er niet bij?

Stel hier je vraag

“Hoe hoog worden de woningen langs de Stadionweg?”

Hoe zit het nou?